Oldael
Home Nieuws  Bestuurder Irenea Scholten neemt afscheid van Zorggroep Oldael

 Bestuurder Irenea Scholten neemt afscheid van Zorggroep Oldael

5 mei 2017

Per 31 mei neemt Irenea Scholten afscheid als bestuurder van Zorggroep Oldael, tijd voor een persoonlijk interview.


Om maar meteen met de vraag te beginnen die iedereen bezig houdt: waarom ga je weg?

“De afgelopen 2,5 jaar hebben we keihard gewerkt om een cultuuromslag te bewerkstelligen binnen Oldael. Van het medisch naar het welzijnsmodel. Ik heb gemerkt dat we nu een kantelpunt hebben bereikt en er een nieuwe fase aanbreekt voor Oldael. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn nu zo ver dat ik ervan overtuigd ben dat de organisatie sterk genoeg is om een aantal volgende grote stappen te zetten.

hondjes 2Wat veel mensen niet weten is dat mijn man, Rob Dalmijn, ernstig ziek is geweest.  Met mijn volle werkweek  zien we elkaar te weinig. We willen nu weer sámen gaan genieten van de mooie dingen in het leven.”

Dus je ambieert voorlopig geen andere baan?
Nee, een kleine opdracht wellicht zo hier of daar, maar voorlopig  niets anders.

Terugkijkend op de tijd bij Oldael, wat vond je het moeilijkst?

Toen ik startte werkte er over de hele organisatie één manager zorg en was er op de Aelbrecht van Beijeren een teamleider zorg. Nog dezelfde maand dat ik begon in december 2014, hebben we afscheid genomen van deze manager zorg. Dit was best een moeilijk besluit omdat daarmee bijna de complete leiding binnen Oldael was verdwenen. 

Vanaf dat moment is het een grote puzzel geweest om de juiste mensen op de juist plek te krijgen. Er was een groot verloop aan teamleiders, de sfeer tussen medewerkers onderling behoefde verbetering en niet iedereen zag zichzelf als onderdeel van de oplossing. Er was veel onrust, wantrouwen, boosheid en oud zeer. De medewerkerstevredenheid was gemiddeld een 4,65. In 2015 is dit weer gemeten en toen was de score 7,7.

Ook onder de bewoners en familie waren er ongenoegens, die niet in de organisatie opgevangen konden worden. De score voor Oldeslo op zorgkaart Nederland was eind 2014 toen ik aantrad een 4,9. Gelukkig is dit heel erg ten goede veranderd.

Ik had het gevoel dat we in een roeibootje de Grote Oceaan op werden gestuurd, en moesten roeien met de schamele riemen de we hadden. Het was echt een kwestie van overleven.

Heb je weleens gedacht ‘waar ben ik aan begonnen’?

Ik was door de Raad van Toezicht goed geïnformeerd voordat ik de baan aannam, maar ik heb niet kunnen overzien dat er zoveel op me af zou komen. Het was pittig, maar ik zag ook duidelijk de mogelijkheden tot verbetering en had echt zin om daar vorm aan te geven.  

Wat heb je gedaan om het tij te keren?

In het eerste jaar hebben we vooral veel mensen op sleutelposities laten gaan. Naast de manager zorg hebben we ook weer een manager Service aangesteld en vrij snel (februari 2015) een nieuwe HR manager. Zij heeft personeelszaken zo goed als van de bodem opgebouwd.

In de hele organisatie hebben we de kernwaarden “Waardig, Aardig en Vaardig” afgestoft. Hier zijn gesprekken over gevoerd en in de dagelijkse praktijk op gestuurd door de leiding. Van medewerkers die een duidelijke voorkeur hadden voor het medisch model hebben we in de loop der tijd afscheid genomen.

Dit was lang niet altijd makkelijk omdat er op de arbeidsmarkt te weinig goede, gemotiveerde zorgmedewerkers zijn voor de ouderenzorg. Toch hebben we dit doorgezet en we merken de laatste maanden dat Oldael een goede naam krijgt en er steeds meer zorgprofessionals bij ons solliciteren.

...we merken de laatste maanden dat Oldael een goede naam krijgt en er steeds meer zorgprofessionals bij ons solliciteren.

Verder heb ik veel tijd besteed aan individueel werkoverleg met alle medewerkers waar ik direct leiding aan gaf. Ik heb altijd zo snel als mogelijk persoonlijk contact gehad met bewoners en familie als er klachten of ongenoegens waren en heb met veel plezier regelmatig in de koffiekamers met de bewoners een kop koffie gedronken.

Waar kijk je met veel plezier op terug?

Allereerst de mooie, kwetsbare en dierbare momenten met onze bewoners. De manier waarop medewerkers van Oldael iedere dag weer hun best doen om goede zorg te leveren, met alles erop en eraan. Met hen heb ik te weinig kunnen spreken naar mijn zin, door alle hectiek, maar de mooiste gesprekken gingen over hun ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ om toch de extra dingen te doen waar we niet voor betaald krijgen. Bijvoorbeeld: make-up opdoen, samen naar de stembus gaan, afwas op de kamer doen, boodschappen bij de AH halen.

Ik kijk met veel plezier terug op de kwetsbare en dierbare momenten met onze bewoners

Ik vind het ook heel bijzonder dat het ons is gelukt om een subsidie te krijgen voor het project “zinvolle dagbesteding”. We zijn vrijwel voortdurend onderbemand geweest, maar door de extra inzet van een teamleidster en een projectmedewerker, is het toch gelukt om deze subsidie naar ons toe te trekken. Met de uitwerking van die plannen zijn we nu volop bezig.

Verder ben ik er ontzettend trots op dat er nu een team staat, waarbij alle sleutelposities bezet zijn. Voorheen was het erg moeilijk om überhaupt personeel te vinden. Nu merk ik dat mensen ons weten te vinden, er is kennelijk ergens een kritische overgang geweest. Oldael staat weer goed op de kaart!

Dat geldt ook voor de zorgkaart Nederland, waar we nu gemiddeld een 7,4 scoren (waarmee we op een 17e plaats staan van de 71 woonzorgcentra in Den Haag) en dat de medewerkerstevredenheid een 7,7 daar word ik natuurlijk ook erg blij van.

De samenwerking met onze bewoners, mantelzorgers en hun vertegenwoordigend orgaan, de cliëntenraden, gaat iedere dag beter. Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we twee fantastische bijeenkomsten gehad in de kerkzaal in het kader van het project ‘Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg; van regels naar relaties’. Daar zijn waardevolle initiatieven uit voort gekomen die hopelijk nog uitgebreid en steviger neergezet worden.

Hoe zie je de toekomst voor Oldael?

Oldael is een kleine organisatie en daardoor erg kwetsbaar. Vanwege de omvang kun je geen specialisten hebben op ieder terrein. 

Neem bijvoorbeeld de overgang van AWBZ naar WLZ. Deze ontwikkeling was al jaren in voorbereiding en toch overviel dit Oldael min of meer.

Van het ene op het andere moment besloot het Zorgkantoor dat mensen met een ZZP4 of hoger hun PGB niet meer mochten aanwenden om zorg in te kopen bij Oldael. Er ontstond een leegstand in de particuliere kamers, het voortbestaan van Oldael hing echt aan een zijden draadje. Achteraf bleek dit een onterechte beslissing van het zorgkantoor en kwam men erop terug nadat we diverse gesprekken met ze gevoerd heb over dit onderwerp. Er is veel onrust geweest rondom de PGB’s en er zijn miljarden mee verspeeld. Hierdoor is het zorgkantoor nog steeds zeer voorzichtig met het toekennen van een PGB voor onze bewoners, maar zij zijn verplicht deze te financieren bij een indicatie, mits het budget niet uitsluitend bij Oldael wordt benut. Onze cliëntadviseur let hier scherp op.

Naast de uitdaging van de particuliere zorg hebben we te maken met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen en er wordt van vrijwilligers en mantelzorgers verwacht dat zij de zorg op zich nemen als iemand het niet meer zelf kan. Schijnende situaties zijn hierdoor alom bekend!

Ik heb weleens het gevoel gehad dat Oldael een makkelijke speelbal is geweest voor externe stakeholders vanwege de schaalgrootte en de beperkte mogelijkheden om alle wet- en regelgeving goed bij te houden en te implementeren. Ik heb mijn best gedaan om dit beeld te veranderen door stevig te onderhandelen waar mogelijk, Oldael te vertegenwoordigen bij externe bijeenkomsten en een stevig team te bouwen dat zichtbaar ‘in control’ is als het gaat om onze primaire doel: kwaliteit van zorg.  Oldael zal er alles aan moeten blijven doen om continue voorbereid te zijn op alle ontwikkelingen en verwachtingen/eisen die de politiek en externe organisaties aan de ouderenzorg stellen.

Aan de andere kant vind ik ook dat de overheid en externe toezichthouders zich weleens achter hun oren mogen krabben. De wet- en regelgeving die voortdurend verandert en de elk jaar andere in-/verkoopregels vanuit het zorgkantoor maken het er niet makkelijker op. Ik zeg altijd: ook dit vraagt tijd en dus geld dat anders uitgegeven kan worden aan goede zorg …. meer sinaasappeltjes!

Heeft een kleine organisatie als Oldael dan wel bestaansrecht?

Jazeker! Ik denk dat wij van enorme toegevoegde waarde zijn in de intramurale ouderenzorg. De overheid gaat mijns inziens voorbij aan de behoefte van veel kwetsbare ouderen, die graag in een beschutte omgeving zelfstandig willen wonen. Precies wat we bij Oldael bieden. 

De ruime appartementen die mensen zelf kunnen inrichten, de mogelijkheid voor echtparen om beiden bij ons te wonen, het open-voordeur-beleid (ondanks ZZP 5) waardoor iedereen vrijheid van bewegen behoudt, de combinatie van kleine huiskamers met toezicht en activiteiten, de fantastische keuken.
Er is veel om voor Oldael te kiezen. Het zou erg zonde zijn als dat zou verdwijnen.

Oldeslo is bijvoorbeeld tegelijk met de rest van de buurt ‘Duttendel’ gebouwd. En dat voel je nog steeds. Er is een prima band met de buurt, al zou die nog verder versterkt mogen worden. Een leuke anekdote in dit verband is een gesprek met een buurtbewoonster tijdens de jaarvergadering van de Wijkvereniging Duttendel in ons kerkgebouw. De week ervoor had zij op zaterdag een zangrepetitie waarvoor ze ruimte hadden geboekt in de Vrije School. Die hadden helaas een dubbele boeking gemaakt en dus zat het koor met de handen in het haar. Oldeslo zit op loopafstand van de Vrije School, dus werd aan een van onze gastvrouwen gevraagd of ze bij ons terecht konden. Er was plek in de aula en na telefonische ruggenspraak met de teamleider Wonen & Service was de repetitie van de zanggroep gered. Dit is precies het soort gastvrijheid waar we voor staan bij Oldael, als we aan “medewerkers van de maand” deden, dan zouden deze gastvrouw met haar teamleider het geworden zijn.

Heb je nog tips voor Oldael?

Kijk vooruit en wees voorbereid. Laat je niet van de wijs brengen als het even tegen zit en begin iedere dag weer met een glimlach en vol goede moed. Sta regelmatig stil en overzie samen met je collega’s wat er speelt zodat je juiste beslissingen kunt nemen. Werk slimmer en niet harder! Investeer daar tijd in, want dat levert op de lange termijn altijd meer op. 

Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat iedereen goed nadenkt over het feit dat zorg betaalbaar moet blijven en dat bewoners krijgen waar ze recht op hebben. Contracten, zorgleefplannen, juiste zorgindicatie en rapportages zijn hiervoor heel belangrijk om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren in Oldael.

Doe het samen! Samen met collega’s maar ook met de bewoners zelf, hun mantelzorgers en hun vertegenwoordigers in de cliëntenraden. Omarm vrijwilligers en geef ze een warm welkom en doe af en toe iets ondeugends. Zolang het maar in het voordeel is van de bewoners en je er zelf plezier aan beleeft.

We zijn sinds kort gestart met een kwaliteitsverbetering-project vanuit het landelijke programma “Waardigheid en Trots” onder begeleiding van Vilans. Met alle andere verbeteringen die we hebben doorgevoerd ben ik ervan overtuigd dat Oldael daarmee een fantastische plek blijft voor ouderen om te wonen. Helemaal als we meer verbinding met de buurt zoeken. Ik denk dat wij als Oldael daarmee van nog meer betekenis kunnen zijn voor ouderen en hun mantelzorgers dan nu al het geval is.

En ik ben straks niet van de aardbodem verdwenen. Ik blijf benaderbaar voor strategische vraagstukken en zal Oldael altijd een warm hart toedragen.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag