Oldael

Cliëntenraden

Als cliënt, familie of mantelzorger van Zorggroep Oldael kunt u meepraten over het beleid van de zorginstelling via de cliëntenraad.  De cliëntenraad heeft de taak binnen de doelstellingen van Oldael de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Zowel voor bewoners van woonzorgcentrum Oldeslo en woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren, als de daarbij behorende aanleunwoningen.

Leden van de cliëntenraden bij Oldael kunnen zijn: bewoners, wettelijke vertegenwoordigers, familie, mantelzorgers en mensen die op grond van hun specifieke deskundigheid of affiniteit de gemeenschappelijke belangen van de bewoners kunnen behartigen.

De cliëntenraad is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan dat wettelijk verankerd is in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Beide locaties hebben een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC).

Gevraagd en ongevraagd advies

De belangrijkste taak is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder over onderwerpen, die voor de bewoners van (gemeenschappelijk) belang zijn in hun dagelijks levensbehoeften. Zo levert de cliëntenraad een actieve bijdrage aan de zorgverlening binnen de instellingen. De cliëntenraad adviseert over algemeen beleid betreffende:

  • kwaliteit van de zorg
  • veiligheid
  • begrotingen
  • reorganisaties
  • bouw en verbouw
  • voedingsaangelegenheden
  • dagbesteding
  • vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen

Overleg

Beide cliëntenraden vergaderen regelmatig en hebben daarnaast elke twee maanden een overlegvergadering met de bestuurder. Tenminste twee keer per jaar is er overleg met leden van de Raad van Toezicht. Regelmatig nodigt de cliëntenraad medewerkers van verschillende afdelingen uit om toelichting of antwoord op vragen te geven.

De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van bewoners. Daarvoor heeft de instelling een klachtenregeling.

Verantwoording

Tijdens de jaarvergaderingen in het voorjaar leggen de cliëntenraden verantwoording af aan de bewoners, familie en mantelzorgers over de uitgevoerde activiteiten.

 Met de veranderingen in de zorg en het streven naar meer eigen regie voor cliënten van zorginstellingen krijgen de cliëntenraden als vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de bewoners een steeds belangrijkere en zwaardere taak. Contact met de bewoners, maar ook met familie en mantelzorgers, is daarbij van groot belang. Wij doen dat onder andere door aanwezig te zijn bij diverse bijeenkomsten zoals familieavonden.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag