Oldael
Home Nieuws Eerste spiegelgesprek positief ervaren 

Eerste spiegelgesprek positief ervaren 

23 februari 2016

Vorige week donderdag 18 februari vond het eerste spiegelgesprek plaats voor de teams van de derde etage in Oldeslo. Mantelzorgers waren aanwezig om namens hun familieleden hun ervaring te delen met de zorg- en dienstverlening door de teams. Een kort verslag:

Het spiegelgesprek ging positief van start met wat er nu goed gaat. Na het geven van feedback op verschillende onderwerpen, kregen de mantelzorgers – in afwezigheid van de toehoorders – de gelegenheid om verbeteradviezen te formuleren. Er kwamen zeven adviezen uit die gezamenlijk met de toehoorders werden doorgesproken.

De aanwezige mantelzorgers hebben de wens om de bereikbaarheid in de avonduren voor de derde etage te verbeteren via een direct telefoonnummer. Activiteiten mogen meer afgestemd worden op de behoefte van bewoners en er is behoefte aan structuur en betere afstemming met het facilitair team. Een ander verbeteradvies betreft de bezetting en toezicht tussen 14:00-16:00 uur op de open afdeling van de derde etage.

Af en toe opnieuw een spiegelbijeenkomst zou prettig zijn.

De aanwezige mantelzorgers lieten weten de bijeenkomst als positief te hebben ervaren en het belangrijk te vinden om op deze wijze feedback te kunnen geven. Ook bleek het prettig te zijn om ervaringen te delen met andere mantelzorgers.Half maart wordt een plan van aanpak opgesteld met SMART-doelen. Dit  wordt gedeeld met de betrokkenen. In het vierde kwartaal van dit jaar zal (de uitvoering van) het plan geëvalueerd worden.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag