Oldael
Home Nieuws  Eigen bijdrage langdurige zorg omlaag per 1 januari 2018

 Eigen bijdrage langdurige zorg omlaag per 1 januari 2018

30 november 2017

Per 1 januari 2018 zal de eigen bijdrage in de langdurige zorg lager uitvallen. Het kabinet Rutte 111eigen bijdrage omlaag heeft besloten tot deze maatregel om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken. Het ontwerpbesluit waarin de maatregel wordt doorgevoerd is voor advies aan de Raad van State gezonden. Na het advies van de Raad van State wordt het ontwerpbesluit nog definitief gemaakt.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge van VWS dat verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg de komende jaren omlaag gaan. 

Het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening is de eerste stap. Het gaat om de zogenoemde lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg en beschermd wonen op grond van de Wmo.

Voor wie?

Wanneer de cliënt (of partner) zelf nog woonlasten draagt, dan geldt deze lage bijdrage. Daarvan is sprake als de cliënt:

  •  Wlz-zorg zonder verblijf ontvangt in een volledig pakket thuis, 
  •  Wlz-zorg zonder verblijf ontvangt in een modulair pakket thuis,
  • zelf zorg met een persoonsgebonden budget inkoopt. 

Ook geldt de lage eigen bijdrage onder meer tijdens de eerste 6 maanden dat de cliënt in een Wlz-organisatie woont of met een maatwerkvoorziening in een accommodatie voor beschermd wonen verblijft. 

Hoeveel?

Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening gaat met ingang van 1 januari 2018 omlaag van 12,5% naar 10%. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt. Vooral mensen uit de middenklasse gaan er door de maatregel op vooruit, het gaat om ruim 30.000 mensen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand, zo meldt het ministerie van VWS. 

Meer maatregelen in de toekomst

Vanaf 1 januari 2019 wil het kabinet meer maatregelen nemen. De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wlz en beschermd wonen zal van 8% naar 4% gaan. De minister kondigt tevens aan dat de overgangstermijn van de lage eigen bijdrage naar de hoge bijdrage van 6 naar 4 maanden gaat. Dit gaat op wanneer een cliënt verhuist naar een Wlz-organisatie of accommodatie voor beschermd wonen. Voorts gaat het ministerie van VWS in gesprek met gemeenten over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken, voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente. 

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u bij het CAK.

Bron: Actiz

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag