Oldael

In-, door- en uitstroom

Instroom

Wanneer u bij Oldael wilt komen wonen (instroom) in een van onze appartementen of aanleunwoningen, heeft u verschillende mogelijkheden.  

U kunt als particulier een aanleunwoning huren. De aanleunwoningen zijn geschikt voor alleenstaande vitale senioren. 

U kunt   kortdurend bij ons wonen bijvoorbeeld als u na ziekenhuisopname nog verpleegkundige hulp en toezicht nodig heeft om te herstellen. Ook kunt u tijdelijk bij ons logeren wanneer uw mantelzorger een weekend of langer weg of met vakantie gaat.

Heeft u langdurig zorg nodig en kan dat niet meer dichtbij of aan huis georganiseerd worden? Met een WLZ-indicatie  (zorgprofiel VV 4, 5 of 6) bent u welkom bij Oldael. 

Oldael beschikt tevens over een extra beschermde verpleegafdeling, bedoeld voor bewoners  met een   WLZ-zzp5-indicatie en een verklaring vanuit de Wet zorg en dwang, artikel 21. 

Lees meer over onze dienstverlening en zorg

Doorstroom

Het kan zijn dat tijdens uw verblijf bij ons, uw indicatie verlengd of gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld omdat uw situatie wijzigt. Dit kan samengaan met een overplaatsing. Bijvoorbeeld wanneer u in een aanleunwoning woont en meer zorg nodig heeft. Of wanneer u met uw partner in een groot appartement woont en uw partner gaat naar de extra beschermde afdeling Facet, in dat geval verhuist u naar een eenpersoons appartement. Het is ook mogelijk dat u verhuist naar een externe locatie.

Uitstroom

Veelal eindigt de zorg en dienstverlening bij overlijden van de bewoner of bij overplaatsing extern (uitplaatsing). Uitgangspunt bij uitplaatsing is een weloverwogen en zorgvuldig besluit, waarbij bewoner, eerste contactpersoon en deskundigen betrokken zijn. Voor uitplaatsing gelden de volgende criteria:

  1. De wens van de bewoner zelf.
  2. De zorgvraag van de bewoner kan niet meer verantwoord door ons geboden worden.
  3. Het gedrag van de bewoner brengt grote overlast met zich mee voor medebewoners en is ondanks langdurige interventie niet beïnvloedbaar.
  4. Het niet voldoen aan financiële en/of contractuele verplichtingen.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag