Oldael
Home Nieuws  Inspectie heeft vertrouwen in Zorggroep Oldael

 Inspectie heeft vertrouwen in Zorggroep Oldael

7 december 2020

Na verscherpt toezicht in 2013 jarenlang gebouwd aan structurele verbeteringen.

 IGJ inspecteurOldael heeft in 2013 onder verscherpt toezicht gestaan. Nu, in het laatste kwartaal van 2020 heeft de inspectie vertrouwen dat Oldael de verbeteringen op de getoetste normen verder voortzet en gaat over tot regulier toezicht. 

Oldael heeft de afgelopen jaren stap-voor-stap structurele verbeteringen doorgevoerd. De visie die hieraan ten grondslag ligt is dat verandering gedragen moet worden door de medewerkers. 

Bestuurder Marcel Verboom: “In mijn ogen verander je een cultuur niet met te grote stappen of alleen van bovenaf als je de medewerkers mee wilt krijgen. Je moet het samen doen, in een open en veilige omgeving waarin je mag leren van je fouten en deze kunt delen met elkaar.” 

Een terugblik.

Verscherpt toezicht in 2013

IGJZorggroep Oldael is in 2013 door de inspectie in een traject van verscherpt toezicht gesteld voor een periode van 6 maanden. Op beide locaties was sprake van een tekortkoming in de rapportage, zorgregie en deskundigheid van medewerkers.

Onder verscherpt toezicht uit in 2014

Op 7 januari 2014 was Oldael nog niet klaar met de verbeteringen maar was er voldoende vertrouwen vanuit de inspectie. Het verscherpte toezicht werd opgeheven maar Oldael bleef wel onder extra toezicht van de IGJ.

Zichtbare verbeteringen op verpleegafdeling Oldeslo in 2016

Er is hard gewerkt aan verbeteringen. In maart 2016 werden de verbetermaatregelen in Oldeslo opnieuw getoetst en voldoende bevonden op de verpleegafdeling waar de kwaliteit van zorg goed was. Helaas gold dit nog niet voor de andere afdelingen, zodoende bleef Oldael onder toezicht.

Nieuw bestuur in 2017

In januari 2017 vond een bestuursgesprek met de inspectie plaats. Het bestuur en de raad van toezicht gaven hierin aan dat er een cultuuromslag nodig was om de verbeteringen door te voeren en te borgen en dat dit tijd kost. In mei 2017 vertrok de bestuurder waarna de raad van toezicht een interim bestuurder aantrok. Per 1 november 2017 is de huidige bestuurder aangesteld waarna Oldael is gestart met deelname aan het kwaliteitsondersteuningsprogramma van VWS: Waardigheid en trots.

Lijn van verbeteringen in 2018

De inspectie is in oktober 2018 op bezoek geweest voor een toetsing en kwam tot de conclusie dat een aantal zaken nog steeds beter konden of zelfs moesten. De inspectie kon wel concluderen dat er veel was gebeurd om de zorg te verbeteren, mede dankzij deelname aan Waardigheid en trots, maar nog onvoldoende om de kwaliteit en veiligheid helemaal op orde te hebben. Dit was voor Oldael duidelijk in de lijn van de verwachting en vooraf uitgesproken, cultuur verander je niet in een jaar.

In het laatste kwartaal van 2018 werd de verpleegafdeling Facet (Oldeslo) verbouwd. Het gebouw werd aangepast aan de moderne standaarden om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Veranderingen in management, nieuw ECD en aanschaf KVC in 2019

In 2019 zijn een aantal structurele aanpassingen ingevoerd om de zorgprocessen en de verslaglegging te verbeteren. Hierbij diende het primaire zorgproces leidend te zijn voor de hele bedrijfsvoering. De managementstructuur werd hierop aangepast en een Kwaliteitsverpleegkundige werd aangesteld.

 Daarnaast is een nieuw gebruiksvriendelijker zorgdossier (ONS Nedap) in gebruik genomen wat de verslaglegging van de zorg voor de medewerkers makkelijker maakt. Ook de ingebruikname van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC), een tool waarmee de zorg continu geëvalueerd en verbeterd kan worden, draagt bij aan structurele verbeteringen van de zorg.

 Oldael werd door de structurele verbeteringen een steeds aantrekkelijker werkgever. Mede daardoor kwam de personele bezetting op orde. Er ontstond een betere en gezonde balans tussen vaste en flexibele medewerkers.

Aantoonbare resultaten in 2020

In augustus 2020 is de inspectie weer op bezoek geweest voor een toetsing. Inmiddels is de cultuurverandering duidelijker waarneembaar. Het personeelsbeleid is in de kern de basis van deze cultuur. Oldael is een kleine organisatie met veel eigen medewerkers en vaste ZZP’ers die veel waarde hechten aan kwalitatief goede zorg. Men kent elkaar en weet wat men van elkaar mag verwachten. In de huizen zijn in het voorjaar flinke corona-uitbraken geweest. Hierbij was goed merkbaar dat de interne communicatie en onderlinge samenwerking flink was verbeterd. De kleinschaligheid blijkt een voordeel te zijn van Oldael.

De vierpuntenschaal van het IGJ

Het IGJ werkt met een vierpuntenschaal. De kleuren van de schaal hebben de volgende betekenis:

  • donkergroen: de locatie voldoet aan de norm
  • lichtgroen: de locatie voldoet grotendeels aan de norm
  • geel: de locatie voldoet grotendeels niet aan de norm
  • rood: de locatie voldoet niet aan de norm

Oldael scoort licht- en donkergroen en voldoet daarmee op een aantal punten aan de norm en op een aantal punten grotendeels aan de norm. Het IGJ vertrouwt erop dat Oldael door ontwikkelt naar donkergroen en daarmee volledig voldoet aan de norm.

Conclusie IGJ

De IGJ concludeert dat Oldael aantoonbaar structurele verbeteringen in de zorg heeft doorgevoerd. Oldael bewaakt, beheerst en verbetert de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De zorgverleners maken professionele afwegingen en werken methodisch. De implementatie en borging van de verbeteringen moeten nog verder ontwikkelen. De inspectie  geeft aan vertrouwen te hebben dat Oldael de verbeteringen op de getoetste normen verder voortzet en gaat over tot regulier toezicht.

 Oldael is trots op het bereikte resultaat. Samen bouwen we verder aan deze mooie kleinschalige organisatie waar de bewoners voorop staan en waarbij goede zorg geborgd is.

De rapportbrieven

Op 5 november 2020 heeft de inspectie de rapportbrieven gepubliceerd, de brieven kunt u downloaden via onderstaande links.

Stichting Zorggroep Oldael locatie Aelbrecht van Beijeren Den Haag augustus 2020

Stichting Zorggroep Oldael locatie Oldeslo Den Haag augustus 2020

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag