Oldael

Klachten

Zorggroep Oldael streeft er naar u de best mogelijke zorg en dienstverlening te bieden. Toch kan er, ondanks de inzet van onze medewerkers, onvrede ontstaan. Als u een klacht heeft, laat ons dat dan weten. Het is voor ons waardevolle informatie, waarmee wij de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. U vindt hier het klachtenformulier en meer informatie over de procedure.

Klachtenformulier en procedure

Alleen de cliënt zelf of diens vertegenwoordiger of eerste contactpersoon is onze gesprekspartner bij klachten. 

U kunt teleurstelling, een ongenoegen of een klacht op de volgende manieren uiten. 

 1. U bespreekt uw klacht met de betrokken medewerker en/of leidinggevende.
 2. U vult het digitale klachtenformulierin. U kunt ook een papieren versie deponeren in de klachtenbus op de locatie. Uw klacht wordt geregistreerd en door Oldael  in behandeling genomen.
 3. U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch melden bij de klachtenbemiddelaar die onafhankelijk en in dienst is van Quasir, een bureau met onafhankelijke klachtenbemiddelaars. Wat u bespreekt, blijft vertrouwelijk. U beslist altijd zelf wat er met uw klacht gebeurt en of u anoniem wilt blijven. De klachtenbemiddelaar kan u op verschillende manieren van dienst zijn:
  - Luisteren naar uw vraag, ongenoegen of klacht.
  - Informeren en adviseren over eventueel te nemen stappen.
  - Bemiddelen tussen u en de persoon of afdeling waar u niet tevreden over bent.
  - Het onpartijdig begeleiden van een bemiddelingsgesprek, dat gericht is op het vinden van een oplossing.
  - U kunt de klachtenbemiddelaar telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-48 44 55 38 of per e-mail: bemiddeling@quasir.nl.

 4.  Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld? 
  Als een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken.

  Vanaf 1 januari 2017 kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg volgens het reglement van de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, te vinden op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/

  Hoe kunt u een geschil aanhangig maken?
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen door gebruik te maken van het vragenformulier van de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg die u op www.degeschillencommissie.nl/consumenten kunt invullen en opsturen naar:
  de Geschillencommissie
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag.
  U dient het klachtengeld van € 52,50 te voldoen. Meer informatie staat op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/

  Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
  U moet  binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de zorgaanbieder indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

  Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
  Ja, u moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of  de klacht niet binnen de termijnen behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

  Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
  Nee, u kunt ook naar de rechter gaan. Als het geschil gaat over handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener kunt u ook naar de tuchtrechter gaan. Als u echter voor de Geschillencommissie kiest, zijn wij aan die keuze gebonden.

  Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
  Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

  Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?
  Nee, geschillen over aansprakelijkheid voor schade die een financieel belang van EUR 25.000 te boven gaan, worden niet behandeld door de Geschillencommissie.


 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag