Oldael

Kwaliteit

Kwaliteitssysteem Zorggroep Oldael

Klanttevredenheid hangt direct samen met de kwaliteit die we als organisatie leveren.  Via onderstaande links kunt u de kwaliteitsplannen van Oldael inzien.  

Zorggroep Oldael hanteert een kwaliteitssysteem waarbij we vijf doelen nastreven:

  1. We bieden kwalitatief volledige zorg- en dienstverlening volgens de HKZ-normen en waarden voor verpleging en verzorging.
  2. We maken processen en handelingen zichtbaar en handhaven deze via procedures en werkinstructies (borging).
  3. We houden zicht op bedrijfsresultaten via registratie en analyse van prestatie-indicatoren, meldingen, tevredenheidsmetingen, accountantscontroles etc.
  4. We evalueren en passen bedrijfsresultaten aan via kwartaalevaluaties en een jaarlijkse directiebeoordeling.
  5. We blijven continu verbeteren via de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Aan de PDCA-cyclus koppelt het management de IMWR cyclus: Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren.  Elke stap uit de PDCA-cyclus wordt hiermee verbonden en weerspiegelt de aandacht die het management  moet geven.

Inspireren en mobiliseren Om goed te kunnen plannen, werkt het management eraan elkaar en de medewerkers te inspireren in de gewenste verandering. Zonder mensen te mobiliseren en te motiveren komt de uitvoering niet van de grond en het plan niet van papier los.

Waarderen en reflecteren Waarderen in een sfeer van vertrouwen en veiligheid is nodig om elkaar aan te kunnen spreken op negatieve en positieve prestaties (check). Het actualiseren en bijstellen van de plannen kan beter verlopen wanneer management en medewerkers vrijuit kunnen reflecteren.

Via dit kwaliteitssysteem zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening kunnen (blijven) handhaven en bevorderen.

Duurzame kwali­teitsverbetering in de zorg

Zorggroep Oldael streeft voortdurend naar het optimaliseren van de zorg, zodat we in een steeds veranderde omgeving op een duurzame manier veilige zorg kunnen bieden. Hiervoor maken we gebruik van verschillende soorten inspraak, zowel van intern (cliëntenraden, cliënten en medewerkers) als extern (zorgverleners, familie van cliënten, toezichthouders en overige betrokkenen). Regelmatig worden we bezocht voor verschillende inspecties, zoals voor brandveiligheid legionella, hygiëne, besteding financiële middelen, kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid. Er is aandacht voor  medicatieveiligheid in Zorggroep Oldael. Maar ook intern worden regelmatig controles en audits uitgevoerd door onze beleidsmedewerker kwaliteit en een intern auditteam. Naar aanleiding daarvan hebben we recent onder andere fors geïnvesteerd in de brandveiligheid, het  voordeurbeleid, ICT, scholing en professionalisering van de zorg. Rapporten, verbeterplannen en resultaatverslagen laten zien hoe we continue werken aan de kwaliteit van zorg en alle factoren die daarmee samenhangen.

HKZDaarnaast is Zorggroep Oldael gecertificeerd volgens de Harmonisatie Kwaliteits­beoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dit pakket van kwaliteitseisen is opgesteld door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers. Voor het voeren van dit certificaat, wordt Oldael periodiek (tenminste jaarlijks) getoetst door Lloyds (Lloyd's Register Quality Assurance).  Lees hier meer over het HKZ rapport.

Vanaf 2017 wordt de compliance functie binnen Oldael vormgegeven. Dit betreft onder andere het integriteitsbeleid en de check of relevante in- en externe regelgeving correct wordt nageleefd. Daarnaast houdt het bestuur van Oldael zich aan de regels op voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de  Zorgbrede Governance Code

Download hier het  Kwaliteitsverslag Oldael 2021.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag