Oldael
Home Nieuws  Oldael verbetert zorg structureel met behulp van Kwaliteit Verbetercyclus (KVC)

 Oldael verbetert zorg structureel met behulp van Kwaliteit Verbetercyclus (KVC)

28 oktober 2019

kvc verbeterenGoede kwaliteit van zorg is voor Zorggroep Oldael belangrijk. Om inzicht te krijgen hoe het gesteld is met onze kwaliteit van zorg, maken we sinds deze zomer gebruik van de Kwaliteit Verbetercyclus (afgekort: KVC). 

De KVC is een handige tool waarmee we ervaringen kunnen meten van alle betrokkenen rond de zorg. 

De KVC geeft inzicht in wat we goed doen en wat beter zou kunnen.

Start KVC: invullen vragenlijsten

In de zomer zijn de vragenlijsten van de KVC ingevuld door 50 mantelzorgers, naasten, 56 medewerkers (zorg en welzijn/facilitair), 4 behandelaren en 9 leden van het management en de staf (MT-plus). Met de resultaten hiervan zijn we aan de slag gegaan.

Vervolgstap: dialogen n.a.v. de resultaten

In september en oktober voerden de teams dialogen n.a.v. de ingevulde vragenlijsten. Er heeft een goede discussie plaatsgevonden over ‘wat verstaan we onder kwaliteit van zorg?’ of ‘wat bedoelen we met aandacht voor de cliënt’? Ook het management is met elkaar in dialoog gegaan en heeft aandachtspunten benoemd waaraan zij gaan werken.

Elk team met eigen thema’s aan de slag

Elk team gaat aan de slag met zelfgekozen thema’s.

In de onderwerpen die gekozen zijn komt meteen al naar voren dat de teams ook met elkaar gaan samenwerken op de thema’s. Zo zal het thema ‘zinvolle dagbesteding’ samen met team welzijn worden opgepakt.

Aandachtsvelder: “Samen sta je sterker, en met behulp van de KVC maak je inzichtelijk hóe je die samenwerking kunt versterken.”

Thema’s teams welzijn

Ook de activiteitenbegeleiders, gastvrouwen, receptie en kamerhulpen van Oldeslo hebben een dialoogbijeenkomst gehad. Ook hier vond een open gesprek plaats over ‘wat gaat goed’ en ‘wat kan beter’? Als team hebben ze twee thema’s opgepakt waarmee ze in eerste instantie aan de slag gaan.

Verschillende functiegroepen, verschillende aandachtspunten

In de welzijn-teams zitten meer functiegroepen (activiteiten, kamerhulpen, receptie, horeca) en we zullen daarom ook gaan kijken wat per functiegroep aandachtspunten gaan zijn voor de komende periode. 

Verbetercoach: “Leuk om te zien dat wij én de familie zinvolle dagbesteding en het kennen van je bewoners belangrijk vinden. Daar hebben we trouwens niet slecht op gescoord.”

Kwaliteitverbetercyclus ingevuld door management

Niet alleen de teams van zorg en welzijn voeren een dialoog, ook het management heeft de KVC ingevuld en daaropvolgend een dialoogsessie gehad. Voor het invullen van de KVC is het management  uitgebreid met enkele stafleden die nauw betrokken zijn bij de zorg. Dit team kijkt hoe zij binnen Oldael de randvoorwaarden op orde kunnen maken, zodat de zorg- en welzijn-teams hun werk zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Ook zij gaan aan de slag met verbeterpunten.

Marcel Verboom, bestuurder: “Vanuit het management moeten wij voorwaarden creëren waarmee medewerkers uit het primair proces (welzijn en zorg) optimaal gefaciliteerd worden om goede zorg te kunnen leveren. Uiteindelijk doen we het voor de bewoners."

Dialogen met mantelzorgers en familieleden

familieavond Aelbrecht van BeijerenIn oktober krijgen mantelzorgers en familieleden tijdens familieavonden de gelegenheid om de resultaten van de nulmeting in te zien en met medewerkers en leidinggevenden het gesprek aan te gaan. Mantelzorgers en familieleden kunnen verbeterpunten voor de teams en de organisatie aandragen. 

In het voorjaar van 2020 zullen we tijdens  familie-avonden evalueren hoe het gaat en of er weer andere/nieuwe punten zijn.

Bewoners

Binnenkort zullen er zuilen in de huizen zuilen met iPads geplaatst worden. Hierop kunnen  bewoners op eenvoudige wijze  aangeven of zij die dag tevreden zijn over bepaalde zorg en/of dienstverlening, zodat er snel gehandeld kan worden vanuit de teams. 

Teams leren van elkaar

We gaan elkaar op de hoogte houden wat er in de teams gebeurt, zodat we ook van elkaar kunnen leren. In elk team komt de KVC terug in de teamoverleggen.

Rollen implementatie KVC

De rollen rond de implementatie zijn als volgt verdeeld:

Bestuur en management

Het bestuur en  management  faciliteren de verbetercultuur  en dragen commitment uit.

Implementatiecoach

De implementatiecoach is een externe coach. Zij begeleidt de implementatie volgens het train-the-trainer principe.

Verbetercoördinator

Intern procesbegeleider, deze persoon is de linking pin naar andere organisatieonderdelen.

Verbetercoaches

Verbetercoaches begeleiden de zorg en welzijn-teams bij de verbeterdialoog en het kort-cyclisch verbeteren. De verbetercoaches zijn de teamleiders van de zorgteams en de coördinatoren van de teams welzijn.

Kartrekkers zorg en welzijn-teams

De kartrekkers van de zorg- en welzijn-teams beheren de verbeterapp en brengen resultaten in tijdens teamoverleggen. Deze kartrekkers zijn aandachtsvelders. (Zorg- of welzijn-medewerkers die veel kennis hebben over een bepaald onderwerp en dit delen met collega's.) In oktober komen de aandachtsvelders bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er binnen de teams is opgepakt en waarin zij elkaar kunnen versterken en/of aanvullen.

Verder aan de slag met de KVC

Op 22 oktober zijn de implementatiecoach en de verbetercoördinator samengekomen om de verbetercoaches te instrueren bij het gebruik van de vragenlijsten. De aandachtsvelders kregen een training hoe om te gaan met de zogenaamde ‘Verbetertool’, een instrument om in het KVC extra vragen te kunnen stellen.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag