Oldael
Home Nieuws Tussen ziekenhuis en thuis

Tussen ziekenhuis en thuis

9 augustus 2016

Tussen wal en schip     Steeds meer kwetsbare ouderen verblijven noodgedwongen in het ziekenhuis. Er is te weinig zorg geregeld voor zieke ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar medisch gezien ook niet in het ziekenhuis horen. Vaak volgt een opname op ‘sociale indicatie’. Als patiënten na analyse niet naar huis kunnen en geen noodbed beschikbaar is, vallen zij tussen wal en schip en moeten zij in het ziekenhuis opgenomen worden. Bij 5 procent van de opnames gaat het om sociale opname.

Onderzoek    Dit was een reden voor het Arlijn Ziekenhuis in Leiderdorp om de frequentie van en de redenen voor sociale opnames van het SEH te onderzoeken. Tussen 2014 en 2015 heeft het Arlijn Ziekenhuis alle chirurgische patiënten beoordeeld die op het SEH kwamen. Op basis van statusonderzoek, heeft het ziekenhuis gegevens verzameld over de thuissituatie, complicaties, opnameduur en ontslag. In deze periode werden in totaal 3166 patiënten opgenomen. 4,8% werd opgenomen op sociale indicatie. Bijna evenveel chirurgische patiënten moesten van het SEH worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis vanwege ruimtegebrek. Veruit de meeste patiënten waren 65+. Lees  hier   meer over het onderzoek.(pdf)

Eerstelijnsverblijf     De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is enkele jaren geleden vervangen door drie wetten: 

  1. Wet Langdurige Zorg   (Wlz). Verantwoordelijke: Rijksoverheid
  2. Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Verantwoordelijke: Gemeente
  3. Zorgverzekeringswet (Zw). Verantwoordelijke: Zorgverzekeraars

Onder de laatste wet valt de eerstelijnsverblijf. Dit houdt in een kortdurend verblijf in een instelling voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet naar huis kunnen. In de meeste gevallen zal een huisarts naar eerstelijnsverblijf verwijzen, maar uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging in 2015 bleek dat voor 38% geen noodbed beschikbaar was of pas na een wachttijd.

Extra geld beschikbaar gesteld   Om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan, heeft Staatssecretaris Van Rijn (VWS) 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Daarmee komt er 183 miljoen euro vrij om  vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling middelen beschikbaar te stellen.

Van Rijn: Mensen die uit het ziekenhuis komen moeten altijd op goede opvang kunnen rekenen. Ik heb signalen gekregen van zorgaanbieders en ActiZ onderzocht dat hiervoor meer geld nodig zou zijn. Daarom stel ik € 20 miljoen extra beschikbaar. Zo hoeven mensen niet onnodig lang in een ziekenhuis te blijven en voorkomen we wachtlijsten.

Zorggroep Oldael   biedt tijdelijk verblijf voor herstel na ziekte of operatie. Het is tevens mogelijk om kortdurend bij ons te wonen  mét of zónder  indicatie. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze  pagina.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag