Oldael
 Cliëntenraadslid Oldeslo

 Cliëntenraadslid Oldeslo

5 februari 2019
reageren voor 28 februari 2019

 De cliëntenraad van woon-zorgcentrum Oldeslo, een van de vestigingen van Zorggroep Oldael, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg en het welzijn van de bewoners. Vanwege wisselingen in de bezetting zoekt de cliëntenraad nieuwe leden. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Komt u de cliëntenraad van Oldeslo versterken?

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad spreekt namens een groep vaak zeer kwetsbare ouderen die moeilijk voor hun eigen belang op kunnen komen. Via de cliëntenraad kunnen de bewoners invloed uitoefenen op het beleid. De belangrijkste taak is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder over onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn in hun dagelijks leven.

Denk aan beleid op het gebied van privacy, veiligheid, maaltijden, zinvolle dagbesteding, benoemingen, etc. Zo levert de cliëntenraad een actieve bijdrage aan zorg en welzijn van de bewoners.

Profiel kandidaat cliëntenraad

Om als cliëntenraad optimaal te kunnen functioneren is het wenselijk dat er enkele nieuwe leden aan de raad worden toegevoegd. De voorkeur gaat uit naar bewoners of wettelijk vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers van bewoners. Maar ook anderen die op grond van affiniteit of specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van verpleeghuiszorg, medische zorg, financiën of communicatie) de belangen van de bewoners kunnen behartigen, worden uitgenodigd zich aan te melden. Bij voorkeur wonen kandidaten in de regio Den Haag.

Rol cliëntenraad

De cliëntenraad is wettelijk verankerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op een aantal gebieden dient het bestuur alvorens over een onderwerp een beslissing te nemen, vooraf advies te vragen aan de cliëntenraad (bijvoorbeeld bij bepaalde benoemingen binnen de organisatie). De rol van de cliëntenraden in de verpleeghuiszorg wordt steeds belangrijker en er wordt regelmatig expliciet om de mening van de cliëntenraad gevraagd door bijvoorbeeld het Zorgkantoor, de Inspectie Gezondheidszorg en het ministerie van VWS. Daarom is het van belang een stevige cliëntenraad te hebben, die weet wat er onder haar bewoners, familie en mantelzorgers leeft.

Overlegstructuur

De cliëntenraad vergadert iedere maand en heeft daarnaast regelmatig een overlegvergadering met de bestuurder. Tweemaal per jaar is er ook overleg met (vertegenwoordigers van) de raad van toezicht van Zorggroep Oldael.

Cliëntenraadslid, misschien iets voor u?

Voelt u zich aangesproken om de belangen van onze bewoners te behartigen en denkt u dat de rol van cliëntenraadslid iets voor u is? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met:

Mw.W.Pelt, voorzitter cliëntenraad woon-zorgcentrum Oldeslo  e-mail: wandazon@zonnet.nl Tel: 06-24651873 of Mw. M.C. Dersjant-Roorda, vice-voorzitter cliëntenraad woon-zorgcentrum Oldeslo  e-mail: marcders@xs4all.nl

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag