Oldael
Home Nieuws  Werken vanuit de relatie

 Werken vanuit de relatie

7 augustus 2016

 Dit kan alleen als we het samen doen, samen met de cliënt en diens mantelzorger. We noemen dit 'werken vanuit de relatie' tussen cliënt, mantelzorgers en professionals.

 We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de zorg  nog beter aan te laten sluiten op de behoeften en mogelijkheden van de mensen waar het ons  om draait, namelijk de oudere medemens ofwel: onze cliënt in zijn/haar sociale context! 

We hebben dit voor 2016 - 2017 vertaald naar "welzijn en geluk".  Onderstaande voorbeelden geven een indruk van de manier waarop wij dit  doen.

1. Vanaf intake stellen wij samen met u een ‘tripartite’ overeenkomst: op. In overleg met cliënt en 1e contactpersoon maken we afspraken over a.  wat de cliënt zelf doet b. wat de mantelzorgersdoen en c. wat Oldael doet. Dit wordt opgenomen in een individueel zorgleefplan, dat minimaal 2x per jaar  wordt geëvalueerd en indien gewenst bijgesteld. Hierbij wordt ook de kwaliteit van de samenwerking opgepakt.

2. Op de behandelafdeling FACET  is een start gemaakt met  ‘levensverhalen’ . Met elkaar zoeken we naar concrete aangrijpingspunten  om voor iedere cliënt  het leven zo zinvol als mogelijk te laten zijn. Een levensverhaal - opgemaakt door de cliënt zelf en zijn/haar mantelzorgers - is hierbij heel waardevol.

3. In 2016 hebben we op alle (3) afdelingen  spiegelgesprekken naar grote tevredenheid uitgevoerd. Hierover is verslag gedaan in onze digitale nieuwsbrief eerder dit jaar.

4. De stem van de cliënten heeft via de cliëntenraden  een duidelijke plek gekregen bij de dialoog met het zorgkantoor, die namens de verzekerden (u dus) zorg inkoopt bij Oldael vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

5. We  zoeken naar een manier om  de stem van de cliënten goed te laten horen via de clientenraden. 

6. De zorgteams zijn uitgebreid naar "Welzijn & Zorg". Teamleiders hebben hierdoor samen met hun medewerkers  het welzijn van de cliënten voorop staan. Kwaliteit van zorg en veiligheid zijn hiervan een integraal onderdeel.

7. Onze kernwaarden 'waardig, aardig en vaardig' worden in dialoog vertaald naar concrete gedragsindicatoren , die voor iedereen in ons 'huis' van toepassing zijn.

8. De informatievoorzieningen en communicatie worden planmatig en professioneel versterkt.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag