Oldael
Home Nieuws Wie komt onze cliëntenraad in Oldeslo versterken?

Wie komt onze cliëntenraad in Oldeslo versterken?

13 april 2018

Door vertrek van een lid van onze cliëntenraad, zijn wij op korte termijn weer op zoek naar versterking. De voorkeur gaat uit naar bewoners of wettelijk vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers van bewoners. Maar ook anderen die op grond van affiniteit of specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van verpleeghuiszorg, medische zorg, financiën of communicatie) de belangen van de bewoners kunnen behartigen, worden uitgenodigd zich aan te melden. Bij voorkeur wonen kandidaten op niet te grote afstand van Oldeslo.

Als bewoner, familie of mantelzorger heeft u medezeggenschap over het beleid en de zorg aan de bewoners van Oldeslo via de cliëntenraad. De cliëntenraad is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan, dat als taak heeft de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de locatie te behartigen. De cliëntenraad is wettelijk verankerd is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De belangrijkste taak is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder over onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn in hun dagelijks leven. Zo levert de cliëntenraad een actieve bijdrage aan zorg en welzijn van de bewoners. 

 De rol van de cliëntenraden in de verpleeghuiszorg wordt steeds belangrijker en er wordt regelmatig expliciet om de mening van de cliëntenraad gevraagd door bijvoorbeeld het zorgkantoor, de Inspectie Gezondheidszorg en het ministerie van VWS.  Daarom is het van belang een stevige cliëntenraad te hebben, die weet wat er onder haar bewoners, familie en mantelzorgers leeft. 

 De cliëntenraad vergadert iedere maand en heeft daarnaast regelmatig een overlegvergadering met de bestuurder. Tweemaal per jaar is er ook overleg met (vertegenwoordigers van) de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Oldael. 

 Voelt u zich aangesproken om de belangen van onze bewoners te behartigen en denkt u dat lidmaatschap van de cliëntenraad iets voor u is? Of wilt u eerst meer informatie? In beide gevallen kunt u per e-mail contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, mevrouw    Wanda Pelt   ,  u kunt haar ook  telefonisch benaderen via 06-24651873.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag