Oldael
Home Nieuws  Zorggroep Oldael rondt project Waardigheid en trots af

 Zorggroep Oldael rondt project Waardigheid en trots af

29 oktober 2019

Project Waardigheid en trots gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

waardigheid-en-trots-logoZorggroep Oldael is in het najaar van 2017 gestart met het overheidsproject ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ (Van Rijn, februari 2015). In eerste instantie zou het project 18 maanden duren, maar het is verlengd met zes maanden. Na twee jaar is het project afgerond.

Aanleiding deelname aan project

Voor Oldael was een omslag, een verandering nodig. Beide vestigingen zijn oorspronkelijk opgericht als verzorgingshuis, maar door de toenemende zorgzwaarte in de verpleeghuiszorg worden er steeds hogere eisen aan de kwaliteit van zorg gesteld. Voor de start van het project boog men zich over de vraag: “Wat is goede verpleeghuiszorg, op welke kwaliteit mogen de bewoners rekenen?” Medewerkers moeten zich vrij gaan voelen om de zorg te leveren zoals de bewoner dat wil; dit op basis van hun professionaliteit en beroepstrots, in een warme omgeving. De organisatie kon hulp van de coaches goed gebruiken.

Samenwerken, leren en ontwikkelen als prioriteit

De kwaliteit van zorg, het op orde brengen van de zorgdossiers en de competenties van de medewerkers kregen prioriteit. Oldael creëert meer voorwaarden om deze competenties te blijven ontwikkelen. De basis is nu gelegd, maar er is nog veel werk te doen. De samenwerking onderling, met behandelaren en mantelzorgers verdient blijvende aandacht. De organisatie is lerend en werkt met een pdca-cyclus (plan-do-check-act) om zich door te ontwikkelen en de goedlopende processen te borgen.

KVC

Om de kwaliteit en de ervaringen te monitoren heeft Oldael ervoor gekozen gebruik te maken van de Kwaliteit Verbetercyclus (afgekort: KVC). Implementatie van de KVC is gestart in de zomer van 2019.

De doelstelling van het project

Het traject van Waardigheid en trots is van start gegaan in juni 2017 met het maken van het plan van aanpak. De doelstelling van het traject Waardigheid en trots is destijds in overleg met de interim bestuurder als volgt omschreven: Als oudere mensen het thuis niet meer redden – ondanks veel hulp van familie en thuiszorg – moeten zij kunnen rekenen op goede zorg in een woonvorm zoals een verzorgings- of verpleeghuis. Hun waardigheid moet centraal staan.

De impact van het project

Op 1 november 2017 is een nieuwe bestuurder, Marcel Verboom, bij Oldael aangesteld. Hij heeft de rol van projectleider W en t op zich genomen. Gedurende het project zijn er een aantal organisatorische veranderingen doorgevoerd. Zo is de organogram gewijzigd en op procesniveau is de cliëntbemiddeling anders ingericht. Om te voldoen aan de kwaliteitswet verpleeghuiszorg moet Oldael naast het leveren van goede zorg ook aandacht hebben voor welzijn/welbevinden. Om het welzijn van de bewoners te verbeteren is er een manager Welzijn aangesteld die de visie op welzijn heeft benoemd en uitrolt in de organisatie. Voor de teams die onder welzijn vallen, zijn coördinatoren benoemd.

Gedurende de looptijd van W en t is er ook achterstallig onderhoud (materieel) weggewerkt. De PG-afdeling in Oldeslo heeft na een grondige verbouwing een een ruimere huiskamer.

Persoonsgerichte zorg

wt-ansichtkaartPersoonsgerichte zorg is zorg waarbij de persoon centraal staat en niet de beperking of ziekte. Dit is essentieel voor passende zorg en ondersteuning. 

Op beide locaties zijn er extra welzijnsmedewerkers aangetrokken om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Dat persoonsgericht handelen zal tevens gebaseerd zijn op basis van de indicatie, het zorgplan (regie over eigen leven) en het mantelzorgbeleid (partner in zorg).

Door de bewoners te kennen en te weten wat zij nog kunnen en waar zij plezier aan beleven kunnen medewerkers samen met familie en/of mantelzorgers komen tot een gericht samenspel dat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners.

Optimale samenwerking nodig voor persoonsgerichte zorg

Om gedurende de hele dag eenduidige persoonsgerichte zorg te kunnen bieden dient de samenwerking tussen de zorgteams en de welzijnsmedewerkers optimaal te verlopen. Dat geldt ook voor de samenwerking met behandelaren en mantelzorgers.

Marcel Verboom, bestuurder:  “Aan het einde van het programma constateer ik met trots dat er echt een kanteling heeft plaatsgevonden binnen de organisatie. Van traditioneel verzorgingshuis met residentiële trekjes naar een verpleeghuis met bijzondere bewoners. Cultuur verander je niet in twee jaar, wel is het mogelijk om een cultuurverandering in beweging te zetten. Dat is met behulp van en mede dankzij het programma W&T ondersteund, begeleid en gefaciliteerd. De focus is weer terug binnen Oldael! We weten waar we voor staan, waar we vandaan komen en vooral waar we naartoe willen. Maar het belangrijkst is dat we weten waar we aan moeten werken met betrekking tot onze minder sterke kanten, want die zijn er zeker.”

Data afronding Waardigheid en trots

IMG-6099

Management

Op 30 september kwam het management met de coaches bijeen om de afronding van het project Waardigheid en trots te bespreken.

Gremia

Op maandag 4 november vieren we de afronding van W en t met de verschillende gremia; de Raad van Toezicht, de cliëntenraden, de ondernemingsraad, de stafmedewerkers, leidinggevenden en coördinatoren van Oldael. 

Medewerkers

Op 14 november vieren we de afronding met alle medewerkers.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag